Chi tiết về Tác giả

Thị Thu Trang, Nguyễn

  • S. 10 (2018) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Bảo đảm quyền tự do hợp đồng trong tình huống “hoàn cảnh thay đổi cơ bản”
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522