Chi tiết về Tác giả

Thị Thuý Hằng, Nguyễn

  • S. 2 (2017) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Bảo đảm quyền yêu cầu toà án giải quyết tranh chấp trong tố tụng dân sự
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522