Chi tiết về Tác giả

Thị Thuận, Nguyễn

  • S. 13 (2017) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Pháp luật Cộng đồng ASEAN - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn
    Tóm tắt
  • S. 6 (2019) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong luật quốc tế
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522