Chi tiết về Tác giả

Thu Thuỷ, Nguyễn

  • S. 2 (2018) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của trọng tài nước ngoài theo Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522