Chi tiết về Tác giả

Thuỳ Trang, Nguyễn

  • S. 7 (2016) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Hợp đồng về quyền sử dụng đất trong Bộ luật dân sự năm 2015
    Tóm tắt
  • S. 12 (2017) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Vi phạm quy định về ủy quyền trong tố tụng dân sự - Những vướng mắc và đề xuất hoàn thiện pháp luật
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522