Chi tiết về Tác giả

Võ Linh Giang, Nguyễn

  • S. 8 (2017) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Điểm mới, điểm hạn chế của chế định hợp đồng vay tài sản trong Bộ luật dân sự năm 2015 và hướng hoàn thiện
    Tóm tắt
  • S. 6 (2019) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Cơ chế bảo hiến ở Việt Nam hiện nay
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522