Chi tiết về Tác giả

Văn Hương, Nguyễn

  • S. 4 (2017) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Tính thống nhất giữa Bộ luật hình sự năm 2015 với Luật công nghệ thông tin và một số đề xuất
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522