Chi tiết về Tác giả

Văn Hợi, Nguyễn

 • S. 3 (2017) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
  Những điểm mới trong quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
  Tóm tắt
 • S. 7 (2017) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
  Kiến nghị hoàn thiện quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra
  Tóm tắt
 • S. 4 (2018) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
  Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra trong Bộ luật dân sự năm 2015
  Tóm tắt
 • S. 7 (2018) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
  Bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015
  Tóm tắt
 • S. 2 (2019) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
  Khái niệm, đặc điểm và bản chất của chuyển đổi giới tính
  Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522