Chi tiết về Tác giả

Văn Năm, Nguyễn

  • S. 5 (2018) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Hoàn thiện cơ chế tổ chức theo dõi thi hành pháp luật ở Việt Nam hiện nay
    Tóm tắt
  • S. 8 (2018) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Những giá trị cơ bản trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước triều Nguyễn giai đoạn 1802 - 1884
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522