Chi tiết về Tác giả

Văn Nghĩa, Nguyễn

  • S. 6 (2018) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Cơ chế pháp lí bảo đảm việc thi hành bản án, quyết định dân sự đã có hiệu lực pháp luật
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522