Chi tiết về Tác giả

Văn Phúc, Nguyễn

  • S. 4 (2018) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Học thuyết vật quyền và việc xây dựng chế định vật quyền theo hệ thống pháp luật châu Âu lục địa
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522