Chi tiết về Tác giả

Văn Quang, Nguyễn

  • S. 5 (2018) - NHÀ NƯỚC - PHÁP LUẬT NƯỚC NGOÀI
    Giải quyết tranh chấp hành chính theo quy định của pháp luật Trung Quốc
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522