Chi tiết về Tác giả

Viết Tăng, Nguyễn

  • S. 1 (2019) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Nội luật hoá quy định của Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia đối với hành vi rửa tiền
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522