Chi tiết về Tác giả

Vinh Hưng, Nguyễn

  • S. 5 (2019) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    "Quyền được chết" - Điều kiện và phương pháp tiến hành tại Việt Nam
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522