Chi tiết về Tác giả

QUANG HUY, PHẠM

  • S. 4 (2016) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Bình luận hương ước theo giác độ luật hợp đồng
    Tóm tắt
  • S. 11 (2016) - NHÀ NƯỚC - PHÁP LUẬT NƯỚC NGOÀI
    “Consideration” theo pháp luật hợp đồng Hoa Kỳ
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522