Chi tiết về Tác giả

Quang Huy, Phạm

 • S. 8 (2017) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
  Khái niệm công lí và kiến nghị bổ sung môn học “công lí và pháp luật” vào chương trình đào tạo cử nhân luật
  Tóm tắt
 • S. 1 (2018) - NHÀ NƯỚC - PHÁP LUẬT NƯỚC NGOÀI
  So sánh chế định bồi thẩm đoàn của Hoa Kỳ và hội thẩm nhân dân của Việt Nam - một số kiến nghị
  Tóm tắt
 • S. 2 (2019) - NHÀ NƯỚC - PHÁP LUẬT NƯỚC NGOÀI
  Cử tri đoàn: Một chế định độc đáo theo Hiến pháp Hoa Kỳ
  Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522