Chi tiết về Tác giả

Văn Báu, Phạm

  • S. 10 (2017) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Hoàn thiện khái niệm tội phạm trong luật hình sự Việt Nam
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522