Chi tiết về Tác giả

Văn Hảo, Phạm

  • S. 5 (2017) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Chế tài xử lí vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522