Chi tiết về Tác giả

Thị Thanh Mai, Phan

  • S. 6 (2017) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Một số ý kiến về khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử trong trường hợp một người phạm nhiều tội
    Tóm tắt
  • S. 3 (2019) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Hoàn thiện quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về biện pháp bắt bị can, bị cáo để tạm giam
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522