Chi tiết về Tác giả

THUÝ HẰNG, TRẦN

  • S. 5 (2016) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Công nhận thoả thuận lựa chọn toà án giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài theo Công ước Lahaye
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522