Chi tiết về Tác giả

VŨ HẢI, TRẦN

  • S. 3 (2016) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Thực trạng và phương hư¬ớng hoàn thiện chế độ chi th¬ường xuyên đối với các đơn vị dự toán hiện nay
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522