Chi tiết về Tác giả

Thị Thu Trang, Thái

  • S. 11 (2017) - NHÀ NƯỚC - PHÁP LUẬT NƯỚC NGOÀI
    Kiểm soát quyền lập pháp của nghị viện ở một số nước trên thế giới và kinh nghiệm đối với Việt Nam
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522