Chi tiết về Tác giả

Kim Liễu, Trần

  • S. 1 (2018) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Vận dụng giá trị tinh hoa Phật giáo vào việc xây dựng ý thức pháp luật của công dân
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522