Chi tiết về Tác giả

Ngọc Dũng, Trần

  • S. 11 (2018) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Các quy định pháp luật về ban kiểm soát trong doanh nghiệp - Thực trạng và các giải pháp hoàn thiện
    Tóm tắt
  • S. 6 (2019) - ĐÀO TẠO
    Sách hướng dẫn học tiếng Đức - học liệu quan trọng cho sinh viên luật học tiếng Đức tại Trường Đại học Luật Hà Nội
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522