Chi tiết về Tác giả

Quang Huy, Trần

  • S. 3 (2017) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Khái niệm, phân loại nhóm đất nông nghiệp và chủ thể sử dụng nhóm đất nông nghiệp
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522