Chi tiết về Tác giả

Thị Thuý Lâm, Trần

  • S. 12 (2106) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Hoàn thiện pháp luật lao động nhằm thực hiện cam kết trong Hiệp định TPP về quyền tự do lập hội của người lao động
    Tóm tắt
  • S. 11 (2018) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Quyền an sinh xã hội trong việc bảo vệ thu nhập của người lao động thông qua bảo hiểm xã hội ở Việt Nam
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522