Chi tiết về Tác giả

Vũ Hải, Trần

  • S. 9 (2017) - ĐÀO TẠO
    Vai trò của pháp luật về giá và sự cần thiết đào tạo pháp luật về giá trong chương trình cử nhân luật
    Tóm tắt
  • S. 7 (2019) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Phân cấp ngân sách giữa trung ương và địa phương ở Việt Nam hiện nay
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522