Chi tiết về Tác giả

NGỌC HÀ, VŨ

  • S. 6 (2106) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Giám sát của nhân dân đối với việc thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai của chính quyền địa phương
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522