Chi tiết về Tác giả

Công Giao, Vũ

  • S. 11 (2017) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Phòng ngừa, xóa bỏ lao động trẻ em trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522