Chi tiết về Tác giả

Ngọc Dương, Vũ

  • S. 7 (2016) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Hội đồng liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (AIPA) - Vị trí, vai trò và triển vọng trong Cộng đồng ASEAN
    Tóm tắt
  • S. 13 (2017) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Cộng đồng chính trị-an ninh ASEAN - Từ ý tưởng đến hiện thực
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522