Chi tiết về Tác giả

Quang, Vũ

  • S. 3 (2018) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Pháp luật về bảo vệ thực vật, động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm - Thực trạng và khuyến nghị
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522