Chi tiết về Tác giả

VANNAXAY, XAYKHAM

  • S. 5 (2017) - NHÀ NƯỚC - PHÁP LUẬT NƯỚC NGOÀI
    Quy định về hồ sơ, thủ tục đăng kí kinh doanh ở Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào và kiến nghị sửa đổi
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522