Liên hệ tạp chí

Địa chỉ gửi thư

Tầng 4, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh,

Số 182 Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

Đầu mối

Lê Tuấn Dũng
Biên tập viên
Đại học Vinh

Tầng 4, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh,

Số 182 Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 035.936.2279
Email: ltdung@vinhuni.edu.vn

Hỗ trợ

Lê Thị Hoa
Điện thoại: 0988770553
Email: lehoa70@vista.gov.vn