Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh, Vol 47, 1A, 2018

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TĂNG CƯỜNG PHI TUYẾN KERR CHÉO CỦA HỆ NGUYÊN TỬ BỐN MỨC NĂNG LƯỢNG CẤU HÌNH CHỮ N DỰA TRÊN HIỆU ỨNG TRONG SUỐT CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

Nguyễn Lê Thủy An, Vũ Ngọc Sáu, Đoàn Hoài Sơn

Tóm tắt


Chúng tôi nghiên cứu sự tăng cường hệ số phi tuyến Kerr chéo của hệ nguyên tử bốn mức năng lượng cấu hình chữ N bằng phương pháp giải tích. Các kết quả được áp dụng cho hệ nguyên tử 87Rb cho thấy khi có mặt của hiệu ứng EIT (có mặt của chùm laser điều khiển) thì hệ số phi tuyến Kerr được tăng cường vài lần (có biên độ cỡ 10-6 cm2/W) xung quanh cửa sổ EIT. Trên đồ thị hệ số phi tuyến Kerr xuất hiện hai miền giá trị âm-dương hai bên tần số cộng hưởng. Biên độ và dấu của hệ số phi tuyến Kerr điều khiển được theo cường độ hoặc tần số của trường laser điều khiển. Kết quả giải tích là hữu ích cho sự quan sát thực nghiệm và nghiên cứu các ứng dụng liên
quan.

Toàn văn: PDF