Chi tiết về Tác giả

Minh Hiền, Đào Thị Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung bộ