Chi tiết về Tác giả

Thanh Hà, Đào Thị Đại học Vinh