Chi tiết về Tác giả

Tố Trinh, Ngô Thị Trường Đại học Vinh