Chi tiết về Tác giả

Công, Nguyễn Thành Trường Đại học Vinh