Chi tiết về Tác giả

Nghiệp, Trần Đại Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân