Chi tiết về Tác giả

Giáp, Trịnh Văn Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân