Chi tiết về Tác giả

Sáu, Vũ Ngọc Trường Đại học Vinh